PDA

ŽiÅ«rÄ—ti pilnÄ… versijÄ… : Įžuvinimo taisyklėsRolandas
19-04-2011, 11:12
Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklės
http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/5609/

Žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2010-04-19 įsakymu Nr. 3D-354 /D1-303 patvirtintos Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklės (Žin., 2010, Nr. 47-2270), kurios nustato visų rūšių žuvų įveisimo tvarką ir yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, įveisiantiems žuvis valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose.

- Valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą ar leidimai naudoti žvejybos plotą, žuvys įveisiamos pagal Žuvų įveisimo į valstybinius vandens telkinius, kuriuose neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, programas arba planus, kuriuos, atsižvelgdami į mokslininkų rekomendacijas, rengia Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos arba vandens telkinio valdytojas.

- Į vandens telkinius, kuriuose išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, žuvys veisiamos pagal vandens telkinio valdytojo patvirtintus žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos priemonių planus, kurie rengiami vadovaujantis Vandens telkinių tvarkymo tipiniais planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-216 (Žin., 2005, Nr.56-1933). Jei vandens telkinyje atlikti žuvų išteklių moksliniai tyrimai ir pateiktos rekomendacijos dėl žuvų įveisimo, žvejybos ploto naudotojo planas rengiamas vadovaujantis šiomis rekomendacijomis.

- Žuvų augintojai, prieš pradėdami realizuoti žuvivaisos medžiagą, išskyrus lašišų ir šlakių, ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną privalo pakviesti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento paskirtą atsakingą asmenį žuvivaisos medžiagos kiekiui ir kokybei patikrinti. Inkubuojamų ir auginamų lašišų ir šlakių kiekį bei kokybę tikrina Lašišų ir šlakių išteklių atkūrimo ir apsaugos Lietuvos vandenyse programų ir veiksmų planų įgyvendinimo priežiūros grupė, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-5/14 (Žin., 2003, Nr. 9-317; 2006, Nr. 65-2404). Po patikrinimo surašomas žuvivaisos medžiagos (kiekio ir kokybės) patikrinimo aktas, kurio forma pateikiama šių taisyklių 1 priede.

- Asmenys apie žuvų įveisimo vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas (jei žuvys įveisiamos pagal valstybinį žuvų įveisimo planą, parengtą, suderintą ir patvirtintą šių taisyklių 4–6 punktuose nustatyta tvarka, galima pranešti prieš vieną darbo dieną) raštu arba elektroniniu paštu, nurodant asmens telefono numerį ar elektroninio pašto adresą, turi informuoti RAAD, vandens telkinio valdytoją ir saugomos teritorijos direkciją, kurių administruojamoje teritorijoje yra įžuvinamas vandens telkinys arba kuriai saugoma nacionalinė teritorija (valstybinis draustinis, biosferos poligonas, atkuriamasis sklypas) ar/ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija yra priskirtos prižiūrėti ir vertinti jose natūralių buveinių ir rūšių apsaugos būklę pagal Nacionalinių saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ tinklo teritorijų paskirstymą, patvirtintą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 103V.

- RAAD pareigūnai, kontroliuojantys žuvų įveisimą, patikrina, ar tos rūšies žuvų įveisimas tame vandens telkinyje numatytas valstybiniame žuvų įveisimo plane arba žvejybos ploto naudotojo plane, ar yra įsakymo dėl veterinarinio patvirtinimo kopija, taip pat faktinį žuvų kiekį ar svorį, jų įsigijimo dokumentus, Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščius arba veterinarijos sertifikatus. Jei žuvų kiekis neatitinka nurodyto dokumentuose, žuvys išleidžiamos į vandens telkinį ir tai pažymima žuvų įveisimo akte.

- Išleidus žuvis į vandens telkinį, užpildomas žuvų įveisimo aktas (išskyrus atvejus, kai atgal į tą patį vandens telkinį išleidžiamos sugautos žuvys). Jį pasirašo išleidžiant žuvis dalyvavęs vandens telkinio valdytojo atstovas, RAAD pareigūnas, ir/arba saugomos teritorijos direkcijos (kai vandens telkinys yra saugomoje teritorijoje ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje) pareigūnas ir asmuo arba asmens atstovas.

- Asmuo surašo žuvų įveisimo aktą, kurio vienas egzempliorius lieka asmeniui, o kiti ne vėliau kaip per 20 dienų po žuvų įveisimo (kartu su įsakymo dėl veterinarinio patvirtinimo, žuvivaisos medžiagos įsigijimą patvirtinančių dokumentų bei Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio arba veterinarijos sertifikato kopijomis) pateikiami atitinkamam RAAD ir vandens telkinio valdytojui (išskyrus atvejus, kai asmuo yra telkinio valdytojas) ir saugomos teritorijos direkcijai, jei vandens telkinys yra saugomoje teritorijoje.

- Žuvų įveisimo į vandens telkinius, kuriuose neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, darbai finansuojami iš valstybės biudžeto, savivaldybių ir kitų juridinių ar fizinių asmenų lėšų.

- Vandens telkiniuose, kuriuose išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, žuvys veisiamos žvejybos ploto naudotojų lėšomis, išskyrus atvejus, numatytus Valstybės paramos, skirtos žuvų ištekliams atkurti ir apsaugoti, teikimo žūklės plotų naudotojams ir privačių vandens telkinių savininkams tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 43 (Žin., 2005, Nr. 11-330).

747

748