PDA

ŽiÅ«rÄ—ti pilnÄ… versijÄ… : ˇuvų prekybos ma˛menoje vet. reikalavimai (Maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas)Rolandas
05-04-2011, 12:21
GYVŲ ˇUVŲ TVARKYMO MAˇMENINĖS PREKYBOS SUBJEKTUOSE VETERINARIJOS REIKALAVIMAI (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l ?p_id=301868&p_query=&p_tr2=)